Jump to content


ფოტო

მშრალი სატყუარები


 • Please log in to reply
17 პასუხი ამ თემაზე

#1 SandroFly

SandroFly

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 230 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 23 03 2015 - 12:27

mogesalmebiT,

 

am postSi minda SemogTavazoT Cemi piradi dizainiT da teqnikiT Seqmnili satyuara “georgian ril Mmei”, es ar aris tradiciuli teqnikiT moqsovili satyuara magram iWers Tevzs ara marto saqarTveloSi. da aseve daimსახura sapatio adgili pirvel qarTul saerTaSoriso masterklasSi satyuarebis xvevaSi - romelიც gaimarTa kievSi, 2015 wlis 17 marts, eswrebodnen Cveni kieveli kolegebi, da yirimeli meTevze romelic specialurad Camovida ( rogor moaxerxa warmodgena ar maq). 

 

2epn9qd.jpg

 

Pam satyuaris damsaxurebaa satyuarebis pirveli eqsporti saqarTvelodan evropaSi ( qveyana: dania – maRazia: Ddamm’s fai dizains .

 

jrr4pl.jpg

 

axla rac Seexeba TviTon qsovis teqnikas da masalebs:

 

nemskavi: originalSi gamoviyene "knapek midge pupa" hook ( Cexuri nimfis nemskavic wava, oRond msubuqi yvelaze ).

Tavi: saqsovi Zafi ( rac Seileba wvrils vxmarob, radgan medReuras tani unda iyos Txeli da faqizi ),

tani: mSrali satyuaris dabbngi (sinTetikuri vixmare me radgan naklebad iJRinTeba wliT da msubuqia) – sasurvelia Zafis da dabingis feri daemTxves erTmaneTs an Zafi iyos erTi toniT muqi.რაც შეილება ცოტა უნდა ვიხმაროთ და რაც მთავარია სეგმენტაციისთვის - ძალიან მჭიდროდ არ დავადოთ ძაფზე - სწორედამიტომ გამოდის სეგმენტაციის დროს ლამაზი ფორმის კონუსური ტანიდა დასველების შემდეგ ოდნავ გამჭვირვალობას იძენს.

kudi: specialuri medReuras kudebi iyideba sazRvargareT maRaziebSi – qvia: Mmikro fibeti (may fly tails),  Fფeri naturalurTan miaxloebuli.

frTebiReel Wings (http://www.reelwings.co.uk/ ), polieTilenisgan damzadebuli realisturi frTebi, idealuri masala iqedan gamomdinare rom aris nazi da gamZle, ar axvevs sadaves. zoma realisturTan miaxloebuli.

fexebis da frTebis bumbuli: aq me vixmare “Whiting dry fly 100 pack” – saukeTeso bumbulia dRes msoflioSi. Odnav Zviria magram Zalian kargia, iyideba zomebis mixedviT – 100 satyuaras aketebs Tavisuflad.

damxmare frTaCDC თეთრი ან ნაცრისფერიფრთას უფრო კვეთავს და თავისი თვისებებიდან გამომდიანრე სატყუარას ტოვებს წლის ზედაპირზე უფრო მეტ ხანს.

ტანის სეგმენტებიეს მაინცდამაინც მნიშვნელოვანი არაა - მაგრამ რახან პირვანდელ სატყუარაში გვხვდება ბარემ ამასაც დავწერ, - ნებისმიერი გამჭირვალე ბრტყელი ლურექსი -რათქმაუნდა უფერული ჯობია.

 

Teqnika: amas calke posti minda davuTmo mara aq mokled davwer

 

UPS AND DOWN  STYLE – es stili gulisxmobs satyuaris nemskavze daxvevas imgvarad, rom wlis zedapirze yofnisas nemskavis wveri wyalSi kiar iyos Cayofili – aramed piriqiT – wlis zedapirzea da TevzisTvis satyuaris siluets ar cvlis – me piradad Zalian momwons es teqnika.

 

 

5nvdhv.jpg

 

 

esec Cemi satyuaraa – igivea oRond sxvanair nemskavze.

 

vecdebi am dReebSi “nabij nabij” instruqciac davdo – arc ise rTulia rogorc erTi SexedviT Cans, ufroswored gakeTebas SeZlebs yvela – magram martiv teqnikas ganaxebT – naklebad sawvalebels.

 

Tevzaobisas klasikuri mSrali satyuaris teqnikas viyenebT – dinebis sawinaaRmdegod visvriT da vayolebT dinebas (dead drift dry fly tactics) – სatyuaris CvenTan moaxloebis apralelurad vkecavT Snurs raTa Cartymis dros ar gagviWirdes amokvris gakeTeba.

imedia cota mainc gaerTeთ.

 

madloba yuradgebisTvis.

 

სანდრო
Georgian Fly Fishing Club 

 


#2 ვანო მეხრიშვილი

ვანო მეხრიშვილი

  აქტიური წევრი

 • Members
 • PipPipPip
 • 583 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 23 03 2015 - 12:29

სანდრო ფოტოები არ ჩანს.#3 FlyFishing GeorgiaCaucasus

FlyFishing GeorgiaCaucasus

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 454 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 23 03 2015 - 12:30

ჩემთან ჩანს, #4 SandroFly

SandroFly

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 230 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 23 03 2015 - 12:36

ეუფ, არ ვიცი რისი ბრალია :/ #5 FlyFishing GeorgiaCaucasus

FlyFishing GeorgiaCaucasus

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 454 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 03 04 2015 - 16:09

მშრალი სატყუარა "ხოჭო"
31c42ec28698.jpg
 #6 Giorgi Phutkaradze

Giorgi Phutkaradze

  ახალი წევრი

 • Members
 • Pip
 • 33 posts

პოსტი დაწერილია 03 04 2015 - 19:43

ჩემი გაკეთებული მშრალი სატყუარა May fly

 

 

 puebv.jpg#7 FlyFishing GeorgiaCaucasus

FlyFishing GeorgiaCaucasus

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 454 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 03 04 2015 - 20:41

გიო, აბა ნაბიჯ ნაბიჯ თუ შეძლებ ფოტოების გადაღებას თავისი ახსნით. 
შენ უკვე მასწავლებლებში გადმოსაყვანი ხარ მგონი :)))))#8 Dentist

Dentist

  აქტიური წევრი

 • Administrator
 • 1728 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 04 04 2015 - 00:12

ძალიან მაგარი ნამუშევრებია, ყოჩაღ ბიჭებო :)


 • SandroFly and FlyFishing GeorgiaCaucasus-ს მოეწონა ეს

#9 Gia Chit 74

Gia Chit 74

  აქტიური წევრი

 • Super_Moderator
 • 2121 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 05 04 2015 - 15:21

ერთი ხელოვნებაა რა ამის ქსოვა ,ყოჩაღ ბიჭებო :)


 • SandroFly and FlyFishing GeorgiaCaucasus-ს მოეწონა ეს

#10 SandroFly

SandroFly

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 230 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 06 04 2015 - 14:34

ეს ჩემი ბოლო "პარაშუტები" ატარა მდიანრეებისთვის - არის გასაფრენად მომზადებული მედღეურას ემერჯერის (ღორტავის) იმიტაცია.

 

bi12e.jpg

 

თევზაობის ტექნიკა: კლასიკური მშრალი სატყუარა დინებაზე თავისუფალი მიყოლებით - ვაწოდებთ დინების საწინააღმდეგოდ.

 

მასალები:

ნემსკავი: FORTROUT emerger hook: #12/14/16

ძაფი: ტექსტრიმი 8/0 მწვანე ან ყავისფერი

კუდი: მამლის ბუმბული ( სხვაც შეიძლება რათქმაუნდა)

ტანი: მშრალი სატყუარის სინთეტიკური დაბინგი (FLY RITE) ყავისფერის და მოწითალოს ნარევი.

კისერი: ფარშევანგის კუდი

პარაშუტი: "სი-დი-სი" ნათურალური

ფეხების ბუმბული: გენეტიკური მამლის ბუმბული HOFMAN SUPER CAPE GRADE 2


 • Gia Chit 74, ვანო მეხრიშვილი და FlyFishing GeorgiaCaucasus-ს მოეწონა ეს

#11 SandroFly

SandroFly

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 230 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 21 04 2015 - 10:12

გამარჯობა,

 

ვისაც უყვარს მშრალი სატყუარების კეთება გამოადგება. 

 

jiefb.jpg

 

2y4lu.jpg


 • ვანო მეხრიშვილი and FlyFishing GeorgiaCaucasus-ს მოეწონა ეს

#12 FlyFishing GeorgiaCaucasus

FlyFishing GeorgiaCaucasus

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 454 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 21 04 2015 - 10:20

კარგი ნიმუშია, ახლა ზუსტად ამის სეზონია, ახალ გაღვიძებული თევზი ძირითადათ მწერებით იკვებება,#13 SandroFly

SandroFly

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 230 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 13 05 2015 - 12:12

მეგობრებო, 

რამდენიმე ჩემ გაკეთებულ მშრალ სატყუარას - თუ ვეღირსა და მზე გამოვიდა მგონი გამოვიყენებ კიდეც )))

 

1) ეს არის ზრდასრული ღორტავის (მედრეურა) იმიტაცია - ზომა არის 10 - მისი გამოყენება ზომიდან გამომდინარე რეკომენდებულია ივნისი ივლისის პერიოდში - როცა ღორტავების რეალური ზომა იმიტაციის ზომას მიაღწევს. ფრთა არის კურდღლის უკანა ფეხის ბეწვი )) მაგარი მასალაა ფრთების გასაკეთებლად

d055q.jpg

 

2) ეს არის ასევე ღორტავის იმიტაცია 18 ნომერ ნემსკავზე - ზუსთად ახლა არის ღორტავის (მედრეურა) პეპლები ამ ზომის და ფერის )) შაბათს ვიყავი ერთ ლამაზ მდიანრეზე სასეირნოდ და იქ ვნახე ასეთი ღორტავები(მედრეურა) ) 

7dbya.jpg

 

3) ეს სატყუარა გამოიყენება კოღოს ან ქინქლას პუპას იმიტირებისთვის - საკმაოდ კარგად ტივტივებს და ფერების და ზომის გამო თევზი კარგად ეტანება. #18

swzvq.jpg

 

4) ესეც ღორტავის (მედრეურა) პეპლის ჩემეული ვარიანტი - კაკბის ბუმბული მაქვს ფეხებისთვის გამოყენებული. ტივტივებს მაგრად )) #14

jgiwq.jpg

 

ესეც იგივე სტილის სატყუარაა სხვა მასალების გამოყენებით - ნატურალორ ფერებში - #14

4od4r.jpg

 

5) ეს კი მეგაზაფხულეს იმიტაცია (Stonefly)- მარტივია და ეფექტური - ქაშაპსაც უყვარს . # 10

i0s3l.jpg #14 Dentist

Dentist

  აქტიური წევრი

 • Administrator
 • 1728 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 13 05 2015 - 16:57

ნამდვილი ხელოვნებაა :) მარტო ამათი კეთება უკვე სერიოზული ჰობია


 • SandroFly likes this

#15 misha

misha

  აქტიური წევრი

 • Members
 • PipPipPip
 • 1286 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 14 05 2015 - 00:07

 

mogesalmebiT,

 

am postSi minda SemogTavazoT Cemi piradi dizainiT da teqnikiT Seqmnili satyuara “georgian ril Mmei”, es ar aris tradiciuli teqnikiT moqsovili satyuara magram iWers Tevzs ara marto saqarTveloSi. da aseve daimსახura sapatio adgili pirvel qarTul saerTaSoriso masterklasSi satyuarebis xvevaSi - romelიც gaimarTa kievSi, 2015 wlis 17 marts, eswrebodnen Cveni kieveli kolegebi, da yirimeli meTevze romelic specialurad Camovida ( rogor moaxerxa warmodgena ar maq). 

 

2epn9qd.jpg

 

Pam satyuaris damsaxurebaa satyuarebis pirveli eqsporti saqarTvelodan evropaSi ( qveyana: dania – maRazia: Ddamm’s fai dizains .

 

jrr4pl.jpg

 

axla rac Seexeba TviTon qsovis teqnikas da masalebs:

 

nemskavi: originalSi gamoviyene "knapek midge pupa" hook ( Cexuri nimfis nemskavic wava, oRond msubuqi yvelaze ).

Tavi: saqsovi Zafi ( rac Seileba wvrils vxmarob, radgan medReuras tani unda iyos Txeli da faqizi ),

tani: mSrali satyuaris dabbngi (sinTetikuri vixmare me radgan naklebad iJRinTeba wliT da msubuqia) – sasurvelia Zafis da dabingis feri daemTxves erTmaneTs an Zafi iyos erTi toniT muqi.რაც შეილება ცოტა უნდა ვიხმაროთ და რაც მთავარია სეგმენტაციისთვის - ძალიან მჭიდროდ არ დავადოთ ძაფზე - სწორედამიტომ გამოდის სეგმენტაციის დროს ლამაზი ფორმის კონუსური ტანიდა დასველების შემდეგ ოდნავ გამჭვირვალობას იძენს.

kudi: specialuri medReuras kudebi iyideba sazRvargareT maRaziebSi – qvia: Mmikro fibeti (may fly tails),  Fფeri naturalurTan miaxloebuli.

frTebiReel Wings (http://www.reelwings.co.uk/ ), polieTilenisgan damzadebuli realisturi frTebi, idealuri masala iqedan gamomdinare rom aris nazi da gamZle, ar axvevs sadaves. zoma realisturTan miaxloebuli.

fexebis da frTebis bumbuli: aq me vixmare “Whiting dry fly 100 pack” – saukeTeso bumbulia dRes msoflioSi. Odnav Zviria magram Zalian kargia, iyideba zomebis mixedviT – 100 satyuaras aketebs Tavisuflad.

damxmare frTaCDC თეთრი ან ნაცრისფერიფრთას უფრო კვეთავს და თავისი თვისებებიდან გამომდიანრე სატყუარას ტოვებს წლის ზედაპირზე უფრო მეტ ხანს.

ტანის სეგმენტებიეს მაინცდამაინც მნიშვნელოვანი არაა - მაგრამ რახან პირვანდელ სატყუარაში გვხვდება ბარემ ამასაც დავწერ, - ნებისმიერი გამჭირვალე ბრტყელი ლურექსი -რათქმაუნდა უფერული ჯობია.

 

Teqnika: amas calke posti minda davuTmo mara aq mokled davwer

 

UPS AND DOWN  STYLE – es stili gulisxmobs satyuaris nemskavze daxvevas imgvarad, rom wlis zedapirze yofnisas nemskavis wveri wyalSi kiar iyos Cayofili – aramed piriqiT – wlis zedapirzea da TevzisTvis satyuaris siluets ar cvlis – me piradad Zalian momwons es teqnika.

 

 

5nvdhv.jpg

 

 

esec Cemi satyuaraa – igivea oRond sxvanair nemskavze.

 

vecdebi am dReebSi “nabij nabij” instruqciac davdo – arc ise rTulia rogorc erTi SexedviT Cans, ufroswored gakeTebas SeZlebs yvela – magram martiv teqnikas ganaxebT – naklebad sawvalebels.

 

Tevzaobisas klasikuri mSrali satyuaris teqnikas viyenebT – dinebis sawinaaRmdegod visvriT da vayolebT dinebas (dead drift dry fly tactics) – სatyuaris CvenTan moaxloebis apralelurad vkecavT Snurs raTa Cartymis dros ar gagviWirdes amokvris gakeTeba.

imedia cota mainc gaerTeთ.

 

madloba yuradgebisTvis.

 

სანდრო
Georgian Fly Fishing Club 

 

 

 

ძალიან ლამაზებია, ოსტატის გაკეთებულია :)


 • SandroFly, ვანო მეხრიშვილი და FlyFishing GeorgiaCaucasus-ს მოეწონა ეს

#16 SandroFly

SandroFly

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 230 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 14 08 2015 - 13:09

მოგესალმებით მეგობრებო,

დიდი ხანია არაფერი დამიდია შემეცნებითი სახის ხოდა როგორც იქნა მოვახერხე და მინდა შემოგთავაზოთ აგვისტოს თვეში ძალიან შედეგიანი მშრალი სატყუარა ქაშაპისა და კალმახისთვის.

ეს გახლავთ პატივცემული კალია - ყველაზე კაი პერიოდი მის გამოსაყენებლად არის პერიოდი როცა კალია იწყებს მინდვრებში გამოჩენას  - (თუშეთში ტქვეს ერთხელ ბიჭებმა "სანამ ჭილტაი წყალში ჩავაო" - ჭილტა კალია იქაურად, მანამდე მაგრად იგებს კალმახიო)

 

დასამზადებლად საკმაოდ მარტივია და ბევრი არაფერი ჭირდება.

 

საჭირო მასალები: პენკა, სახვევი ძაფი, რეზინის ფეხები სადგაც 0,2 მმ, სინტეტიკური ფრტის მასალა - "პოლი იარნ" ან "სი-დი-ს", ბრჭყვიალა ძაფი (კრისტალ ფლეში) ნემსკავი და ცოტა დაბინგი შეხედულებისამებრ.

 

დახვევას ვიწყებთ შემდეგი თანმიმდევრობით:

 

ვამაგრებთ ძაფს ნემსკავე, ვქმნით ფუნდამენტს იმისთვის რომ პენკამ არ ისრიალოს, ვიღებთ პენკის (2 მმ სისქის)  3-4 მმ (სიგანე) ნაჭერს, დაახლოებიტ 6 სანტიმეტრიანს, შუაში ვუყრით ნემსკავს, ვკეცავთ და ვიწყებთ ტანის სეგმენტების ფორმირებას

il03f.jpg

 

შემდეგი საფეხურია რეალისტური ფეხების მომზადება (შეიძლება უბრალოდ განასკვული რეზინის ფფეხი) - ამისთვის ვიღებთ 1 მმ პენკის ღეროს და 0,2 მმ იან რეზინას, ვნასკვავთ რეზინას პენკაზე და ვჭრით შესაბამის ზომაზე. მარტივია ძალიან. 

გამოიყურება ასე

knlgt.jpg

ვამაგრებთ თითო ფეხს თითო მხარეს და ვამატებთ კიდევ ერთსეგმენტს, რომლის ბოლოსაც დამაგრდება წინა, პატარა ფეხები.

muu39.jpg

 

სეგმენტის შემდეგ ვამაგრებთ კრისტალ ფლეშის 5-6 ღეროს, და ფრთას - სიდისი ან პოლი იარნი.

 

ვამაგრებთ ფრთის ჩამაგრების ადგილას რეზინის თითო წყვილ ფეხს გვერდებიდან, ზედა ნაწილზე დარჩენილ პენკას ვჭრით, ხოლო ქვედას გადმოვუკეცავთ ისე რომ ნემსკავის ყუნწმა მასში გაიაროს, და საბოლოო ნასკვით ვამაგრებთ წინა ფეხების ჩამაგრების ადგილას, სურვილისამებრ შესაძლებელია ნასკვის ადგილებში დაბინგის ჩამატება მაგრამ პრინციპული არაა.

 

ხედი ქვემოდან - რასაც თევზი ხედავს

kgt7k.jpg

 

ხედი ზემოდან 

tup2x.jpg

 

ესეც ერთი მუჭა კალიები )))

 

q8zhx.jpg

საკმაოდ ადვილი და საჭირო რამეა.

 

0txnk.jpg

 

ეს კალია თავისი ტივტივადობის უნარიდან  გამომდინარე ასევე წარმატებით გამოიყენება როგორც "ტივტივა" - იგივე "სთრაიქ ინდიკატორი" - 

 

კალიის ნემსკავს ებმება პატარა ზომის ნიმფა 30-50 სმ სიგრძის სადავეზე და ამგვარად ვიღებთ ორ სატყუარას ერთდროულად - ამას "დროპერ რიგ" ქვია და ჩემთვის ყველაზე საწყვარელი მონტაჟია.

 

გისრუვებთ წარმატებას.

 

 

 

სანდრო,

გაშოლტვით მეთევზეთა კლუბი


 • Gia Chit 74, misha, ვანო მეხრიშვილი -ს და 4 სხვებს მოგეწონათ ეს

#17 ვანო მეხრიშვილი

ვანო მეხრიშვილი

  აქტიური წევრი

 • Members
 • PipPipPip
 • 583 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 15 08 2015 - 18:47

მაგარი ხარ სანდრიკ!


 • SandroFly likes this

#18 SandroFly

SandroFly

  აქტიური წევრი

 • Fly_Moderator
 • 230 posts
 • ადგილმდებარეობა
  თბილისი

პოსტი დაწერილია 26 09 2016 - 12:56

სალამი მეგობრებო,

 

ბოლო რამდენიმე ნამუშევარი 

 

CDC quill parachute # 16

rwuud.jpg

 

Quill body CDC emerger # 16

p3vbw.jpg

 

არმია, ზომები 16-18-20

 

2avnz.jpg

 

 

ამის დრო მოდის ეხლა ზუსტად 


 • david82 and shagrent-ს მოეწონა ეს