Jump to content


დღის ყველაზე აქტიური 20 წვრი (პოსტების რაოდენობით)


  მომხმარებელი დარეგისტრირდა წევრის ყველა პოსტის რაოდენობა დღევანდელი პოსტები დღევანდელი პოსტების წილი %  
Gia Chit 74 -ის Photo
Gia Chit 74 06-12 13 2070 3 33.33%
  • გალერიის ნახვა
xevsuri -ის Photo
xevsuri 03-03 14 330 2 22.22%
iasona -ის Photo
iasona 08-02 14 1561 2 22.22%
  • გალერიის ნახვა
დავით ორდენიძე -ის Photo
დავით ორდენიძე 03-03 14 833 1 11.11%
  • გალერიის ნახვა
David_D -ის Photo
David_D 08-02 14 1492 1 11.11%
  • გალერიის ნახვა