კანონები

 1.  საქართველოს კონსტიტუცია
 2. კანონი გარემოს დაცვის შესახებ
 3. კანონი გარემოზე ზემოქმედების შესახებ
 4. კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ
 5. კანონი წყლის შესახებ
 6. კანონი დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახე
 7. კანონი წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახე

საერთაშორისო კონვენციები

 1.  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია
 2. შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენცია
 3. ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ
 4. როტერდამის კონვენცია
 5. კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ
 6. კონვენცია შორ მანძილზე ჰაერის დაბინძურების შესახებ
 7. კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების შესახებ მეორე ვერსია
 8. სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დაბინძურების შესახებ
 9. ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ

კანონპროექტები

ბრძანებები

დებულებები და ინსტრუქციები

Share